Kao što znamo svaki je sastanak neka vrsta radnje u kojoj se sastaje dvoje ili više ljudi koji komuniciraju odnosno razgovaraju i razmjenjuju mišljenja o nekoj temi. Da bi uopće mogli komunicirati moramo znati na poĉetku što znaĉi komunikacija, od ĉega se sastoji i koji je tok informacija u komunikaciji. Kod sastanka je bitna komunikacija. Na poslovnim sastancima je takoĊer bitno osim komunikacije da se vodi raĉuna o tome tko na njemu prisustvuje, treba voditi raĉuna o pripremi, toku i završetku, dokumentaciji koja prati sastanak, ali i o bontonu na sastanku. U drugom poglavlju rada obraća se pozornost na neke osnove odnosno teoretski dio koji se odnosi na sam pojam komunikacije. Što je to komunikacija, koji je proces komunikacije, te što se sve postiţe dobrom komunikacijom. Objašnjava se podjela komunikacije te koja su njezina obiljeţja i što sve utjeĉe na komunikaciju. U trećem poglavlju obrađuje se tema metakomunikacija i što ona znaĉi. U ĉetvrtom poglavlju objašnjeno je što je to poslovno komuniciranje i što sve predstavlja strategiju u komuniciranju. U petom poglavlju obraĊuje se što je to poslovni sastanak, vrste poslovnih sastanaka, od kojih se dijelova sastoji poslovni sastanak i kako se upravlja sastankom. U šestom poglavlju detaljno je obraĊeno što se sve treba uĉiniti prije sastanka, koji su ciljevi sastanka, kako izgleda poziv na sastanak i dnevni red. Opisuje se tko su sudionici sastanka i na što treba obratiti pozornost što se tiĉe prostora i vremena odrţavanja sastanka. U sedmom poglavlju objašnjava se kako teĉe jedan poslovni sastanak i kako se vodi diskusija.